ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਜੋ ਹੋ ਦਿਲਗੀਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ - India > http://kommaar.tumblr.com/
photo by Gurbir Singh Brar

ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ

ਜੋ ਹੋ ਦਿਲਗੀਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ - India > http://kommaar.tumblr.com/

photo by Gurbir Singh Brar